Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 297

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Hệ thống Nhiệm vụ

Ghim   [Copy URL] 1/1973

#1
đăng tại 2016-06-20 17:36:40 | Chỉ hiện bài của tác giả

Có ba loại nhiệm vụ: Lãnh địa, Hành chính và Bang hội
 
I. Nhiệm vụ Lãnh địa
Bộ theo dõi nhiệm vụ có thể tìm thấy trên Lãnh địa của bạn và có thể được loại bỏ trong cài đặt. Khi hoàn thành, bạn có thể xoay vòng nhiệm vụ của mình thông qua bộ theo dõi nhiệm vụ hoặc trong màn hình Nhiệm vụ.
II. Nhiệm vụ Hành chính
Danh sách nhiệm vụ sẽ làm mới mỗi sáu giờ. Nếu bạn không muốn đợi, bạn cũng có thể trả tiền để làm mới danh sách.
Mỗi lần bạn chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ. Bạn có thể lấy phần thưởng khi đồng hồ đếm ngược đạt đến không!
Nhiệm vụ Hành chính được phân loại theo độ hiếm từ Phổ biến đến Thần thoại. Phần thưởng và thời gian hoàn thành khác nhau tùy thuộc vào độ hiếm.
Nhiệm vụ hiếm hơn có thể thưởng cho bạn Di vật, Nguyên liệu hoặc Ngọc!
Ở VIP 7, bạn cũng sẽ mở khóa Tự động Hoàn thành cho Nhiệm vụ Hành chính! 
III. Nhiệm vụ Bang hội
Bạn phải ở trong một Bang hội để có thể nhận những nhiệm vụ này.
Danh sách nhiệm vụ sẽ làm mới mỗi sáu giờ. Nếu bạn không muốn đợi, bạn cũng có thể trả tiền để làm mới danh sách.
Nhiệm vụ Bang hội được phân loại theo độ hiếm từ Phổ biến đến Thần thoại. Phần thưởng và thời gian hoàn thành khác nhau tùy thuộc vào độ hiếm. Nhiệm vụ hiếm hơn có thể thưởng cho bạn Di vật, Nguyên liệu hoặc Ngọc!
Ở VIP 8, bạn cũng sẽ mở khóa Tự động Hoàn thành cho Nhiệm vụ Bang hội!

Chữ ký
#2
đăng tại 2017-10-16 11:21:33 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bạn có danh sách chi tiết nhiệm vụ Lãnh địa cho mình xin với.
Thân!

Chữ ký
Daosi